6 czerwca — Dzień Dziennikarza Ukrainy. Witamy! 28 czerwca — Dzień Konstytucji Ukrainy. Witamy!      

Mateusz Morawiecki, Jaros³aw Kaczyñski, Piotr Gliñski, Jaros³aw Gowin, Tadeusz Koœciñski, Micha³ Kurtyka, Marlena Mal¹g, Grzegorz Puda, Micha³ Cieœlak

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *