6 czerwca — Dzień Dziennikarza Ukrainy. Witamy! 28 czerwca — Dzień Konstytucji Ukrainy. Witamy!      

STATUT

S T A T U T społecznej organizacji „STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY POLSKICH na UKRAINIE” (SDPnU)

S T A T U T społecznej organizacji „STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY POLSKICH na UKRAINIE” (SDPnU)

Kijów – 2005 r.

«Zatwierdzony” przez Zebranie Założycielskie w Kijowie społecznej organizacji „Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich na Ukrainie”04 czerwca 2005 roku Protokół nr 1 Przewodniczący: L.A. Wermińska

“Zarejestrowany” przez Miejski Zarząd Prawny  21 lipca 2005 roku  Nr rej. 0116-2005 G.O.  Naczelnik:  D.M. Sokurenko

SPIS TREŚCI

1. Postanowienia ogólne str. 3

2. Status prawny Stowarzyszenia str. 3

3. Cel, zadania, formy działalności Stowarzyszenia str. 5

4. Własność i majątek Stowarzyszenia str. 6

5. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki str. 7

6. Organy zarządzania Stowarzyszeniem i ich kompetencje str. 8

7. Rachunkowość i sprawozdawczość str. 13

8. Termin działania Stowarzyszenia. Zakończenie działalności Stowarzyszenia str. 13

9. Zmiany i uzupełnienia str. 14

10. Końcowe postanowienia str. 14

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

l.l. Społeczna organizacja «Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich na Ukrainie» — («SDPnU»), zwane w dalszej treści Statutu Stowarzyszeniem, jest bezzyskowną i niepaństwową organizacją skupiającą — dla wspólnych interesów — swych członków, t.j. dziennikarzy działających w masowych środkach przekazu.

l.2. Stowarzyszenie działa na zasadach dobrowolności, jedności interesów i równoprawności jego członków, samorządności, zgodności z przepisami i wolnością masowych środków przekazu.

l.3. Stowarzyszenie działa stosownie do postanowień Konstytucji Ukrainy, ustawy «O Zrzeszeniach Obywateli», innych aktów normatywnych Ukrainy, niniejszego Statutu i pochodnych postanowień wewnętrznych Stowarzyszenia. Postanowienia wewnętrzne nie mogą być sprzeczne z aktualnym stanem prawnym Ukrainy i niniejszym Statutem.

l.4. Stowarzyszenie jest społeczną organizacją działającą według lokalnego statusu. Jego działalność poszerza się na terytorium miasta Kijowa.

I.5. Nazwa Stowarzyszenia: «Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich na Ukrainie» («SDPnU»).

1.6. Adres prawny Stowarzyszenia: ul.Saksagańskiego nr 40/85a, 01033 Kijów, Ukraina.

1.7. Stowarzyszenie może zmieniać adres prawny stosownie do potrzeb i aktualnego stanu prawodawstwa Ukrainy.

2. STATUS PRAWNY STOWARZYSZENIA

2.l. Stowarzyszenie jest osobą prawną w rozumieniu prawodawstwa Ukrainy. Stowarzyszenie nabywa status prawny od momentu jego rejestracji.

2.2. Stowarzyszenie posiada swój majątek, może być stroną w postępowaniach cywilno-prawnych, w swoim imieniu nabywać majątkowe i niemajątkowe prawa oraz wykonywać obowiązki, być powodem i pozywanym w sądzie gospodarczym lub innym.

2.3. Stowarzyszenie posiada swój samodzielny bilans.

2.4. Stowarzyszenie ma prawo zakładać w placówkach bankowych rachunki bieżące i inne dla gromadzenia wkładów pieniężnych. Stowarzyszenie ma prawo samodzielnie wybierać bank lub banki (w tym także na terenie innych państw) odpowiednio do aktualnego stanu prawnego Ukrainy.

2.5. Stowarzyszenie posługuje się okrągłą pieczęcią oraz znakami z własn nazwą w ukraińskim języku i emblematami, a także innymi atrybutami indywidualizującymi Stowarzyszenie i jego działalność.

2.6. Stowarzyszenie posiada własną symbolikę, zatwierdzoną przez Koordynacyjną Radę Stowarzyszenia i zarejestrowaną według zasad ustanowionych aktualnym prawodawstwem Ukrainy.

2.7. Stowarzyszenie może zawierać umowy z osobami prawnymi i fizycznymi na Ukrainie i za granicą w zakresie działań ustanowionych niniejszym Statutem.

2.8. Stowarzyszenie przedstawia i chroni swoje prawne interesy oraz prawne interesy swoich członków w państwowych i społecznych organizacjach.

2.9. Stowarzyszenie może ideowo, organizacyjnie i materialnie pomagać swoim członkom oraz ich organizacjom i ugrupowaniom w zakresie realizacji statutowych zadań, a także wspierać działalność innych związków obywateli, dopomagać w ich tworzeniu.

2.10.Stowarzyszenie może tworzyć międzynarodowe organizacje społeczne i inne, lub wstępować do nich, tworzyć międzynarodowe spółki, utrzymywać bezpośrednie kontakty międzynarodowe i związki, zawierać wzajemne porozumienia, a także brać udział w realizacji przedsięwzięć, które nie kolidują z międzynarodowymi interesami Ukrainy.

2.l1.Stowarzyszenie może tworzyć lokalne ośrodki, odpowiednio do prawodawstwa Ukrainy.

2.12. Dla zrealizowania statutowych zadań i celów, Stowarzyszenie ma prawo podejmować konieczną działalność gospodarczą, czy inną komercyjną, w kierunku tworzenia osób prawnych na własnym rozrachunku, organizowania przedsiębiorstw zgodnie z trybem ustalonym prawodawstwem.

2.13.Stowarzyszenie ma prawo otrzymywać od organów władzy państwowej i lokalnego samorządu, a także innych organizacji państwowych i społecznych, informacje konieczne do realizacji swych celów i zadań.

2.14. Stowarzyszenie ma prawo wnosić swoje propozycje do organów władzy i zarządzania.

2.15.Stowarzyszenie ma prawo wymieniać się informacjami i specjalistami Z odpowiednimi organizacjami obcych krajów.

2.l6.Stowarzyszenie ma prawo rozpowszechniać informacje o swoich ideach, celach działań, nazwie i symbolice, a także je propagować.

2.17.Stowarzyszenie nie odpowiada za zobowiązania swoich członków. Członkowie nie odpowiadają za zobowiązania Stowarzyszenia. Państwo nie odpowiada za zobowiązania Stowarzyszenia, a Stowarzyszenie nie odpowiada za zobowiązania państwa.

3. CEL, ZADANIA, FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA.

3.l. Celem działalności Stowarzyszenia jest zjednoczenie wysiłków jego członków w dążeniu do zadowolenia i obrony ich prawnych interesów dla wszechstronnego rozwoju polskojęzycznych środków masowego przekazu.

3.2. Zadania Stowarzyszenia są następujące: — sprzyjanie rozwojowi demokratycznych zasad działania polskojęzycznych środków masowego przekazu na Ukrainie; — sprzyjanie podwyższaniu kwalifikacji i dzieleniu się doświadczeniami w pracy polskojęzycznych dziennikarzy w masowych środkach przekazu; — sprzyjanie naukowej analizie zagadnień związanych z pracą dziennikarską; — zapewnianie członkom Stowarzyszenia obrony zawodowych i socjalnych praw oraz innych — zagwarantowanych prawem — interesów; — międzynarodowa współpraca z masowymi środkami przekazu i odpowiednimi organizacjami.

3.3. W celu wykonania zadań statutowych zgodnie z prawnie ustalonym trybem, Stowarzyszenie: — współpracuje z odpowiednimi, przede wszystkim polskimi i polonijnymi środkami masowego przekazu, państwowymi i niepaństwowymi organizacjami na Ukrainie i za granicą, instytucjami naukowymi, strukturami gospodarczymi o charakterze związanym ze sferą działalności Stowarzyszenia; — tworzy bazę danych o aktualnym stanie polskojęzycznych środków masowego przekazu na Ukrainie i w całym świecie; — prowadzi działalność skierowaną na podwyższanie kwalifikacji dziennikarzy poprzez organizację kursów, konferencji, seminariów, okrągłych stołów, klubów i innych ośrodków; ekspozycji, projektów wydawniczych, a także różnych akcji oraz imprez, itp; — organizuje dla swych członków warsztaty studyjne i wyjazdowe, w tym także zagraniczne; — inicjuje tworzenie fundacji stypendialnych dla młodzieży, przy współpracy z odpowiednimi instytucjami; — analizuje zgłoszenia członków Stowarzyszenia, dotyczące łamania ich praw zawodowych, poniżania w sferze honoru i ambicji, kieruje wnioski do instytucji zajmujących się usuwaniem ujawnionych naruszeń, reprezentuje interesy członków Stowarzyszenia; — pomaga w organizowaniu konkursów; — tworzy własną stronę w Internecie; — może wprowadzać do Internetu dodatkowe, własne publikacje.

3.4. Dla osiągnięcia założonego celu, Stowarzyszenie pozyskuje i akumuluje zasoby pieniężne dla finansowania zadań statutowych.

4. WŁASNOŚĆ i MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

4.l. Stowarzyszenie jest niedochodową organizacją, która posiada własne koszty i inny majątek, niezbędny do realizacji swojej statutowej działalności.

4.2.Stowarzyszenie spełnia, odpowiednio do aktualnego prawodawstwa Ukrainy, prawa właściciela (posiadanie, korzystanie i rozporządzanie). swojego majątku zgodnie z celem i zadaniami Stowarzyszenia oraz przeznaczeniem majątku.

4.3. Majątek Stowarzyszenia nie podlega nacjonalizacji, rekwizycji, konfiskacie lub wyłączeniu na innych zasadach, oprócz przewidzianych aktualnym prawodawstwem Ukrainy.

4.4.Majątek i koszty Stowarzyszenia zawiera podstawowe i obrotowe koszty, a także inne cenności materialne i zasoby finansowe.

4.5.Stowarzyszenie jest właścicielem: — majątku i kosztów przekazanych mu przez założycieli, członków lub państwo; — kosztów nabytych tytułem wstępnych wpłat (wpisowe) oraz składek członkowskich; — majątku oraz kosztów, jakie podarowały osoby fizyczne i prawne; — statutowych funduszy przedsiębiorstw (ich części), instytucji, organizacji; wydawnictw; zakładów dobroczynnych tworzonych z budżetu Stowarzyszenia i koniecznych dla osiągnięcia jego statutowych celów i zadań; — ruchomego i nieruchomego majątku pozyskanego z budżetu Stowarzyszenia lub z innych źródeł nie zabronionych prawem; — majątku i kosztów pozyskanych z tytułu działalności stworzonych zakładów i organizacji na własnych rozrachunkach, założonych przedsiębiorstw.

4.6.Prawo własności Stowarzyszenia wykonują jego Walne Zebrania, a zarządzanie gospodarką — Rada Koordynacyjna, Przewodniczący i sekretariat odpowiednio do ich kompetencji.

4.7. Źródłami pochodzenia kosztów i innego majątku Stowarzyszenia mogą być: — koszty i inny majątek, przekazane Stowarzyszeniu przez przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje niezależnie od form własności; — wstępne (wpisowe) i członkowskie wpłaty; — darowizny, datki w pieniężnej lub majątkowej formie, innego rodzaju wsparcia od osób fizycznych i prawnych, jakie nie są zabronione aktualnym prawodawstwem Ukrainy; — majątek i koszty pozyskane w rezultacie gospodarczej i innej działalności komercyjnej przedsiębiorstw i organizacji stworzonych przez Stowarzyszenie lub przy jego udziale; — majątek i koszty otrzymane innymi sposobami, nie zabronionymi aktualnym prawodawstwem Ukrainy; — granty (subwencje) na sfinansowanie zadań statutowych.

4.8. Zasady wykorzystania majątku i kosztów Stowarzyszenia ustalają: Rada Koordynacyjna i Przewodniczący Stowarzyszenia. Majątek i koszty Stowarzyszenia wykorzystuje się na realizację zadań wyznaczanych niniejszym Statutem.

5. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

5.l. Członkowstwo Stowarzyszenia może być indywidualne i zbiorowe. Indywidualnymi członkami są obywatele. Zbiorowymi członkami są załogi osób prawnych.

5.2. Członkami Stowarzyszenia mogą być dziennikarze masowych środków przekazu, którzy pracują na różnych zasadach; obywatele Ukrainy, osoby bez obywatelstwa, cudzoziemcy i zespoły osób prawnych, które uznają cel i zadania działalności Stowarzyszenia oraz postanowienia jego Statutu. Zasady wstępowania do Stowarzyszenia i wygaśnięcia członkostwa, prawa i obowiązki członków powinny być dokładnie uregulowane odrębnymi ustaleniami w sprawie członkostwa, jakie zatwierdza Rada Koordynacyjna.

5.3.Kandydat na członka Stowarzyszenia składa pisemne podanie (deklarację) o przyjęcie do Stowarzyszenia, uiszcza wpisowe (opłatę wstępną), przechodzi procedurę rejestracji, po czym otrzymuje status członka Stowarzyszenia i zaświadczenie potwierdzające przyjęcie deklaracji. Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia potwierdza Rada Koordynacyjna. Wysokość wpisowego, zasady, rodzaje i formy jego wnoszenia ustala Rada Koordynacyjna.

5.4. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo: — brać udział w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia; — obierać i być obieranym do statutowych organów Stowarzyszenia; — wnosić propozycje do statutowych organów Stowarzyszenia w dowolnym zakresie zagadnień, jakie są związane z działalnością Stowarzyszenia brać udział w ich rozpatrzeniu; — brać udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie na ulgowych zasadach; — zakończyć członkostwo w Stowarzyszeniu na własne życzenie w jakimkolwiek momencie.

5.5. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani : -wykonywać wymagania Statutu i postanowienia statutowych organów Stowarzyszenia; — brać aktywny udział w działalności Stowarzyszenia; — wspierać materialnie działalność Stowarzyszenia; — uiszczać opłaty wpisowe i składki członkowskie, jakich wielkość i terminy płatności ustala Rada Koordynacyjna; — respektować prawne i moralne normy kontaktów informacyjnych.

5.6. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo wstrzymać swoje członkostwo, podając pisemnie przyczynę. Przy wstrzymaniu członkostwa, opłata wpisowa i składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.

5.7. Członkostwo w Stowarzyszeniu może być wstrzymane postanowieniem Rady Koordynacyjnej w przypadkach : — naruszenia ustaleń obowiązującego prawodawstwa; — naruszenia ustaleń Statutu Stowarzyszenia i postanowień pochodnych; — nie wykonania lub niewłaściwego wykonania obowiązków przez członka Stowarzyszenia w zakresie przez nie nakazanym; — powzięcia informacji o niezgodności postępowania członka 2 celem i głównymi zasadami działalności Stowarzyszenia; — odmówienia wykonywania postanowień statutowych organów Stowarzyszenia.

 6. ORGANY ZARZĄDZANIA STOWARZYSZENIEM I ICH KOMPETENCJE.

6.l. Organami zarządzania Stowarzyszenia są : — Walne Zebrania Stowarzyszenia, — Rada Koordynacyjna Stowarzyszenia.

6.2. Najwyższym organem zarządzania Stowarzyszeniem jest Walne Zebranie Stowarzyszenia, które składa się z członków Stowarzyszenia, i zwane w dalszej części Statutu — Walnym Zebraniem. Członek Stowarzyszenia ma prawo scedować swoje uprawnienia na Walnych Zebraniach innemu członkowi lub jego przedstawicielowi. Przewodniczącym Walnych Zebrań jest Przewodniczący Stowarzyszenia.

6.3. Walne Zebrania rozpatrują wszystkie zagadnienia, jakie wchodzą w zakres działalności Stowarzyszenia.

6.4. Do wyłącznej kompetencji Walnych Zebrań odnoszą się następujące zagadnienia :

6.4.1. Określanie podstawowych kierunków działalności i rozwoju Stowarzyszenia;

6.4.2. Zatwierdzanie Statutu Stowarzyszenia;

6.4.3. Wnoszenie zmian i uzupełnień do Statutu Stowarzyszenia;

6.4.4. Obieranie i zmienianie składu Rady Koordynacyjnej oraz Rewizyjnej Komisji Stowarzyszenia;

6.4.5. Zatwierdzanie programów działalności Stowarzyszenia;

6.4.6. Tworzenie, reorganizowanie, likwidacja przedsiębiorstw, zakładów, organizacji założonych przez Stowarzyszenie, zatwierdzanie ich statutów i zasad działania;

6.4.7. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;

6.4.8. Podejmowanie decyzji o zaprzestaniu działalności Stowarzyszania, powołaniu komisji likwidacyjnej, zatwierdzeniu bilansu likwidacyjnego;

6.4.9. Zatwierdzanie sprawozdań i wniosków Rady Koordynacyjnej, Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego;

6.4.10.Realizowanie prawa własności na koszty i majątek Stowarzyszenia;

6.5. Walne Zebrania są prawomocne w rozpatrywaniu innych zagadnień co do działalności Stowarzyszenia.

6.6. Walne Zebrania mogą swoimi postanowieniami przekazywać część swoich upoważnień, na stałe lub na pewien czas, Radzie Koordynacyjnej, Przewodniczącemu lub innym organom Stowarzyszenia, oprócz tych, które należą do wyłącznej kompetencji Walnych Zebrań.

6.7. Przewodniczący Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebrania nie rzadziej nią raz w roku. Zebrania te są prawomocne wtedy, gdy uczestniczy w nich nie mniej niż 50% członków Stowarzyszenia.

6.8. Zagadnienia wskazane w punktach 6.4.2.-6.4.4. i 6.4.6.-6.4.9. niniejszego Statutu rozstrzyga większość 3/4 głosów obecnych na Walnych Zebraniach członków Stowarzyszenia. Resztę zagadnień rozstrzyga zwykła większość. Głosowania mogą się odbywać w formie pisemnej. Każdy członek Stowarzyszenia ma jeden głos.

6.9. O zwołaniu Walnych Zebrań członkowie powiadamiani są pisemnie lub telefonogramami z zaznaczeniem czasu, miejsca przeprowadzenia i porządku dziennego Walnego Zebrania. Powiadamiać należy co najmniej: 30 dni przed terminem Walnego Zebrania. Każdy z członków Stowarzyszenia ma prawo wymagać rozpatrzenia zagadnień przez siebie wysuniętych pod warunkiem, że zostały wprowadzone do porządku dziennego niepóźniej niż 5 dni przed początkiem Walnego Zebrania. Zagadnienia, których nie ma w porządku dziennym, mogą być rozpatrywane przy jednogłośnej zgodzie członków obecnych na Walnym Zebraniu.

6.10,Posiedzenia Walnych Zebrań są protokołowane. Rozstrzygnięcia Walnych Zebrań mają mieć formę protokołów. Przewodniczący Walnych Zebrań organizuje protokołowanie. Książka protokołów ma być zawsze dostępna dla członków Stowarzyszenia i w przypadkach żądanych należy wydawać poświadczone wyciągi z niej.

6.11.Nadzwyczajne Walne Zebrania zwoływane są na żądania Rady Koordynacyjnej, Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Stowarzyszenia i 2/3 jego członków.

6.12.Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Rada Koordynacyjna.

6.13.Skład Rady Koordynacyjnej wybierają Walne Zebrania, które ustalają ilość członków Rady.

6.14.Rada Koordynacyjna jest obierana na dwuletnią kadencję.

6.15.Członkowie Rady Koordynacyjnej realizują swoją działalność na obywatelskich zasadach.

6.16.Do kompetencji Rady Koordynacyjnej należy rozstrzyganie wszystkich zagadnień oprócz zastrzeżonych niniejszym Statutem do wyłącznej kompetencji Walnych Zebrań.

6.17.Do kompetencji Rady Koordynacyjnej odnoszą się w szczególności: — tworzenie lokalnych ośrodków, zatwierdzanie ustaw o nich; — zatwierdzanie ustaleń proceduralnych i innych wewnętrznych dokumentów Stowarzyszenia oraz jego struktur; — ustanawianie podstawowych kierunków i zasad wykorzystania majątku i kosztów Stowarzyszenia; — zatwierdzanie wielkości, rodzaju, formy i porządku wnoszenia opłat wstępnych (wpisowego) oraz składek członkowskich; — przyjmowanie i wykluczanie członków ze Stowarzyszenia.

6.18. Kolejne posiedzenia Rady Koordynacyjnej zwołuje Przewodniczący Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz na pół roku, a nadzwyczajne z inicjatywy Przewodniczącego lub 2/3 członków Rady.

6.l9. Posiedzenia Rady Koordynacyjnej są prawomocne przy obecności na nich co najmniej 2/3 jej członków.

6.20. Postanowienia Rady Koordynacyjnej podejmuje się zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu. Postanowienia Rady Koordynacyjnej można przyjmować poprzez odpytywanie.

6.21. Posiedzenia Rady Koordynacyjnej są protokołowane. Postanowienia Rady Koordynacyjnej mają mieć formę protokolarną. Przewodniczący organizuje przebieg protokołowania.

6.22. Organem wykonawczym Stowarzyszenia między posiedzeniami Rady Koordynacyjnej jest sekretariat, którego pracowników z generalnym sekretarzem na czele zatrudnia Przewodniczący Stowarzyszenia kontraktowo. Podporządkowany Przewodniczącemu sekretariat koordynuje całą twórczą i organizacyjną działalność Stowarzyszenia, a także kieruje działalnością Stowarzyszenia.

6.23. Bieżące zarządzanie działalnością Stowarzyszenia prowadzi jego Przewodniczący Przewodniczącego Stowarzyszenia obiera się spośród stałych członków Rady Koordynacyjnej. Ma to być obywatel Ukrainy, który nie przekroczył 60 lat. Przewodniczącego Stowarzyszenia obiera się wespół z Radą Koordynacyjną na dwuletnią kadencję w tajnym głosowaniu i z obowiązkową rotacją. Zasada rotacji Przewodniczącego i kadencja pełnienia tej funkcji są podstawowymi wymogami Statutu i nie podlegają zmianie. Przewodniczący Stowarzyszenia realizuje kierowanie bieżącą, operatywną działalnością Stowarzyszenia za pomocą sekretariatu; — zwołuje posiedzenia Rady Koordynacyjnej, walne Zebrania i przewodniczy im; — wyznacza perspektywiczne kierunki działalności Stowarzyszenia i zasady wykorzystania kosztów Stowarzyszenia; — organizuje współpracę z członkami Stowarzyszenia; — ma prawo podpisywania wszystkich dokumentów (w tym finansowych) cywilno-prawnych uzgodnień i umów, których stroną jest Stowarzyszenie bez pełnomocnictw; — redaguje wszystkie umowy w imieniu Stowarzyszenia realizuje inne prawne poczynania odpowiednio do swoich kompetencji; — udziela pełnomocnictw, odkrywa w bankach rachunki Stowarzyszenia; — organizuje pracę Stowarzyszenia i Rady Koordynacyjnej; — organizuje wykonanie postanowień Walnych Zebrań i Rady Koordynacyjnej a także przedstawia sprawozdania z ich wykonania; — wprowadza na Walne Zebrani zagadnienia do ich rozpatrzenia; — reprezentuje Stowarzyszenie na Ukrainie i za granicą w stosunkach z przedsiębiorstwami, zakładami i organizacjami niezależnie od form własności; — koordynuje międzynarodowe związki Stowarzyszenia; — rozporządza kosztami i majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z ustaleniami Walnych Zebrań i Rady Koordynacyjnej odpowiednio do Statutu i aktualnego prawodawstwa Ukrainy; — zapewnia-wykonanie bieżących i perspektywicznych planów działalności Stowarzyszenia; — kształtuje strukturę sekretariatu Stowarzyszenia i jego stan osobowy, zatwierdza podział funkcji personelu; — zatrudnia i zwalnia pracowników Stowarzyszenia; — przedstawia sprawozdania przed Walnymi ; — kształtuje strukturę sekretariatu Stowarzyszenia i jego stan osobowy, zatwierdza podział funkcji personelu; — zatrudnia i zwalnia pracowników Stowarzyszenia; — przedstawia sprawozdania przed Walnymi Zebraniami z wykonania ich postanowień; — wykonuje inne uprawnienia za wyjątkiem tych, które postanowieniami Statutu należą do wyłącznej kompetencji Walnych Zebrań i Rady Koordynacyjnej.

6.24. Swoje postanowienia Przewodniczący przedstawia w formie nakazów.

6.25. Podczas nieobecności Przewodniczącego, jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez niego jeden z członków Rady Koordynacyjnej.

6.26.Kontrolę działalności Stowarzyszenia spełnia Komisja Rewizyjna w składzie trzech osób, obierana przez Walne Zebranie razem z Rada Koordynacyjną na 2-letnią kadencję.

6.27.Komisja Rewizyjna : — na żądanie Walnych Zebrań zapewnia i kontroluje przeprowadzenie przeglądu wydatków Stowarzyszenia; — przedstawia walnym Zebraniom propozycje dotyczące kosztorysów i planów; -zdaje sprawozdania przed Walnymi Zebraniami z rezultatów kontroli Stowarzyszenia; — realizuje inne upoważnienia nadane jej przez Walne Zebrania.

6.28. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od funkcyjnych pracowników Stowarzyszenia, aby dostarczać jej wszelkich materiałów, księgowych i innych dokumentów oraz osobistych wyjaśnień.

6.29. Komisja Rewizyjna ma prawo, za zgodą Rady Koordynacyjnej, zatrudnić w razie potrzeb niezależnych ekspertów.

6.30. Kontrole Stowarzyszenia i jego wydatków można realizować poprzez audytorów , odpowiednio do postanowień Walnych Zebrań, Rady Koordynacyjnej lub Przewodniczącego. Wnioski kontroli audytorskich są równoznaczne z wnioskami Komisji Rewizyjnej.

7. RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

7.1 Buchalteryjną, operacyjną i statystyczną rachunkowość oraz sprawozdawczość w Stowarzyszeniu prowadzi Główny Buchalter zgodnie z wymogami aktualnego prawodawstwa Ukrainy i wewnętrznymi zasadami Stowarzyszenia.

7.2. Dokumentacja buchalteryjnej sprawozdawczości (dokumenty księgowości, ma znajdować się stale w siedzibie zarządu Stowarzyszenia i powinna być udostępniana na każde żądanie do wglądu i rewizji Walnym Zebraniom, Radzie Koordynacyjnej, Przewodniczącemu oraz upoważnionym organom państwowym

. 8.TERMIN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA. ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA.

8.1. Stowarzyszenie tworzy się na czas nieograniczony.

8.2. Zakończenie działalności Stowarzyszenia może być spowodowane jego reorganizacją (złączeniem, przyłączeniem, podziałem, wydzieleniem, przekształceniem) albo likwidacją (samorozwiązanie, przymusowe rozwiązanie).

8.3. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć jego Walne Zebrane.

8.4. Przy reorganizacji Stowarzyszenia cały zbiór jego praw i obowiązkom przechodzi na uprawnionego następcę.

8.5. Stowarzyszenie podlega likwidacji: — decyzją Walnych Zebrań; — wyrokiem sądu, gospodarczego sądu na podstawie aktualnego prawodawstwa Ukrainy.

8.6. Likwidacji Stowarzyszenia dokonuje się poprzez Komisję Likwidacyjną powołaną przez Walne Zebranie, a w przypadku zakończenia działalność Stowarzyszenia na podstawie wyroku sądowego — poprzez Komisję likwidacyjną powołaną przez dany sąd.

8.7. Z dniem powołania komisji likwidacyjnej, do niej przechodzą uprawnienia Stowarzyszenia. Komisja likwidacyjna ogłasza informację o zakończeniu działalności Stowarzyszenia w jednym z oficjalnych organów prasy, podając termin wnoszenia roszczeń przez wierzycieli. Odnośną informację należy opublikować w terminie ustalonym przez, aktualne prawodawstwo Ukrainy.

8.8, Komisja Likwidacyjna określa rzeczywisty majątek Stowarzyszenia, ustala jego dłużników i wierzycieli, rozlicza się z nimi, zabiega o spłatę długów Stowarzyszenia osobom trzecim, a także jego członkom; zabiega o ściągnięcie wierzytelności od dłużników Stowarzyszenia; sporządza likwidacyjny bilans i przedstawia go do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu lub organowi, który powołał komisję likwidacyjną.

8.9. Przy likwidacji Stowarzyszenia, po wykonaniu rozliczeń związanych z opłaceniem pracy oraz zobowiązań budżetowych wobec państwa i wierzycieli, pozostałe koszty pieniężne przeznacza się na realizację zadań statutowych, cele dobroczynne, innej nie komercyjnej organizacji podobnego rodzaju albo dodaje się do dochodu budżetu.

9. ZWIANY I UZUPEŁNIENIA

9.1. Zmiany i uzupełnienia do Statutu Stowarzyszenia wnosi się na podstawie decyzji Walnych Zebrań.

9.2. Stowarzyszenie jest zobowiązane powiadomić organ rejestracyjny o zmianach w Statucie w terminie, ustalonym przez aktualne prawodawstwo Ukrainy. .

10. KOŃCOWE POSTANOWIENIA.

I0.l. Wszystkie zagadnienia nie ujęte niniejszym Statutem i dokumentami pochodnymi w Stowarzyszeniu, rozstrzyga się na podstawie aktualnego prawodawstwa Ukrainy.

10.2. W przypadkach, gdy któreś z postanowień niniejszego Statutu zostanie uznane za niewłaściwe, to nie oznacza niewłaściwości całego Statutu. W takiej sytuacji należy rozważyć postanowienia rozdziału 9 Statutu, które dopuszczają wprowadzenie stosownych zmian.

10.3. Niniejszy Statut nabywa ważności z chwilą jego rejestracji w prawnie przewidzianym trybie.

Поделиться новостью в социальных сетях: